:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอส่งคำสั่งคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
วัน เวลา ส่ง 11 ก.พ. 256311:11:18
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๐๓/ว ๒๓๔๔ ลว. ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๓
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ
(ส่งคำสั่งคณะทำงานเร่งรับเบิกจ่ายเงิน งปม.2563)

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2