:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การออกประกวดวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด ปี 2563
วัน เวลา ส่ง 11 ก.พ. 256313:37:36
จาก สนง.เกษตรจังหวัด
ที่ นภ 0009/ว 2350
1. เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
2. เรียน พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
3. เรียน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
4. เรียน พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
5. เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
6. เรียน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1