:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอแจ้งเลื่อนแผนการติดตามตรวจเยี่ยมและดูแลเกษตรกรในพื้นที่
วัน เวลา ส่ง 11 ก.พ. 256315:41:39
จาก สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ที่ กษ 0224.นภ/ว78
เรียน หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2