:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การประชุมแถลงผลงานการแก้ไขปัญหาสารเคมีทางการเกษตรที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิจัยและน
วัน เวลา ส่ง 11 ก.พ. 256317:01:35
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว2362
"เรื่อง เชิญประชุมแถลงผลงานการแก้ไขปัญหาสารเคมีทางการเกษตรที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
ด้วยวิจัยและนวัตกรรม และประชุมคณะกรรมการอำนวยการเพื่อจัดการปัญหาสารเคมีทางการเกษตรตกค้าง
ในสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู "

1.รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
2. รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู (ท)
3. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
4. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
5. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
6. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
7. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฯ
8. ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู
9. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
10. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
11. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
12. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
13. ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
14. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
15. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
16. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
17. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
18. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
19. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
20. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู
21. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
22. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
23. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
24. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
25. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ
26. ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้หนองบัวลำภู
27. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้า – ภูพานคำ
28. ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู
29. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
30. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
31. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
32. ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
33. นายอำเภอทุกอำเภอ
34. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
35. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำภู
นายหิรัญวุฒิ แพร่คุณธรรม นายแพทย์ชำนาญการ
สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
37.นางสาวธนวดี จันทร์เทียน กรมควบคุมโรค
38.นางศิมาลักษณ์ ดิถีสวัสดิ์เวทย์
สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
39.ประธานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนหนองบัวลำภู
40.น.ส.วรางคณา อินทโลหิต ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ
41.นายบัวพันธ์ บุญอาจ ศูนย์ปราชญ์กสิกรรมธรรมชาติ
42.นายวุฒิชัย แสงพิทักษ์ ศูนย์ป่ารักษ์น้ำ อำเภอนาวัง
43.นายสุเมธ วิชัยวงศ์ ศูนย์น้ำเพียงดิน อำเภอนากลาง   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1