:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ (One Plan) ภาคตะวันออก
วัน เวลา ส่ง 11 ก.พ. 256318:08:47
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว2391
1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
2. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
3. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
4. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1