:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ (One Plan) ภาคตะวันออก
วัน เวลา ส่ง 11 ก.พ. 256318:10:22
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/2392
นายอำเภอทุกอำเภอ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1