:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ข่าวตลาด
วัน เวลา ส่ง 12 ก.พ. 256313:42:08
จาก สนง.พาณิชย์จังหวัด
ที่ นภ ๐๐๑๖/ว๑๔๙
หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ / ประธานหอการค้าจังหวัด/ผอ.ศูนย์พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ผู้อำนวยการสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือธนาคารแห่งประเทศไทย/เกษตรอำเภอทุกอำเภอ/ นายอำเภอทุกอำเภอ/นายก อบต.ทุกตำบล


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1