:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562
วัน เวลา ส่ง 12 ก.พ. 256314:05:41
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 2413
1.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
2.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
3.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
4.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
5.ผอ.วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู
6.ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหหนองบัวลำภู เขต 2
7.ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1