:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ ก.บ.จ.นภ. ครั้งที่ 1/2563
วัน เวลา ส่ง 13 ก.พ. 256315:06:37
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว2459
"เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ ก.บ.จ.นภ. ครั้งที่ 1/2563"
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูทุกท่าน
3. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28
4. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู
5. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
6. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
7. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
8. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
9. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู
10. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
11. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
12. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
13. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
14. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
15. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู
16. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
17. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
18. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
19. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู
20. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู
21. โทรศัพท์จังหวัดหนองบัวลำภู
22. ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดหนองบัวลำภู
23. หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
24. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
25. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
26. นายกเทศมนตรีตำบลนามะเฟือง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
27. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง
28. นายอุดมทรัพย์ บุญเกิด
29. นายคงศักดิ์ สวัสดิภาพ
30. นายมงคล สุมาลี
31. นางสาวคำคูณ แก้ววิเศษ
32. นางไพเราะจิต เจริญยิ่ง
33. นางอรยา อุณาสิงห์
34. นายทองใบ บุญแน่น
35. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
36. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1