:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมคณะกรรมการ ก.บ.จ.นภ. ครั้งที่ 1/2563
วัน เวลา ส่ง 13 ก.พ. 256315:08:21
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว2460
"เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมคณะกรรมการ ก.บ.จ.นภ. ครั้งที่ 1/2563 "
1. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
2. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
3. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
4. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
5. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
6. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
7. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
8. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
9. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู
10. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
11. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
12. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
13. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
14. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู
15. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
16. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้า - ภูพานคำ
17. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
18. นายอำเภอนากลาง
19. นายอำเภอนาวัง
20. นายอำเภอสุวรรณคูหา
21. นายอำเภอโนนสัง
22. นายอำเภอศรีบุญเรือง   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1