:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชา
วัน เวลา ส่ง 12 มี.ค. 256315:43:07
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว 3931
1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
3. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
4. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
5. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
6. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
7. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
8. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
9. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู
10. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
11. เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู
12. นายอำเภอทุกอำเภอ


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1