:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 10
วัน เวลา ส่ง 12 มี.ค. 256316:34:48
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว 3930
1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
3. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
4. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
5. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
6. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู
7. ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3  ดาวน์โหลดไฟล์ที่4  ดาวน์โหลดไฟล์ที่5