:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ข้อสั่งการจากการประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ
วัน เวลา ส่ง 12 มี.ค. 256316:42:15
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ ด่วนที่สุด ที่ นภ 0017.2/ว3917
1. รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู
2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
3. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
4. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
5. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
6. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
7. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
8. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
9. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
10. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
11. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
12. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
13. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
14. นายอำเภอทุกอำเภอ


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1