:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แบบรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วัน เวลา ส่ง 13 มี.ค. 256308:54:39
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว3946
1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
2. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู
3. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
4. แขวงทางหลวงจังหวัดหนองบัวลำภู
5. โครงการชลประทานหนองบัวลำภู
6. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
7. สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
8. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
9. สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
10. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
11. สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
12. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
13. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
14. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
15. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
16. สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
17. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู
19. ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู
20. อำเภอทุกอำเภอ


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2