:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วัน เวลา ส่ง 13 มี.ค. 256308:58:48
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว 3947
1. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
2. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
3. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
4. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
5. ผู้อำนายการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู
6. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
7. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
8. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
9. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
10. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
11. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
12. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
13. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ
14. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
15. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2