:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง หลักเกณฑ์สำหรับให้ข้าราชการปฏิบัติงานภายในที่พัก ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
วัน เวลา ส่ง 16 มี.ค. 256316:23:37
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 4101 ลว. 16 มีนาคม 2563
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ
นายอำเภอทุำอำเภอ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1