:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง เชิญประชุม work shop กำหนดมาตรการแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง COVID - 19
วัน เวลา ส่ง 18 มี.ค. 256308:51:16
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ ด่วนที่สุด ที่ นภ 0017.2/ว4191
เรื่อง เชิญประชุม work shop กำหนดมาตรการแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง COVID - 19
1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
2. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
3. สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
4. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
5. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
6. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู
7. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
8. สรรพสามิตพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู
9. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
10. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
11. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
12. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
13. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู
14. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
15. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
16. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
17. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
18. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
19. นายอำเภอทุกอำเภอ


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1