:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การบริหารจัดการสถาณการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
วัน เวลา ส่ง 18 มี.ค. 256315:44:43
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว4015
"เรื่อง การบริหารจัดการสถาณการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19" เรียนหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ /นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู/และนายอำเภอทุกอำเภอ

  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2