:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู
วัน เวลา ส่ง 20 มี.ค. 256310:40:09
จาก สนง.สาธารณสุขจังหวัด
ที่ นภ 0032/4281
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู ฝ่ายทหาร
สัสดีจังหวัดหนองบัวลำภู
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
อัยการจังหวัดหนองบัวลำภู
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู
พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู
ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู
อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
รองอธิการฝ่ายวิทยบริการมหาวิทยาลัยรามคำแหงหนองบัวลำภู
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฯ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดหนองบัวลำภู
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู
ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู
นายอำเภอทุกอำเภอ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู
ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู
ป่าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1