:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronav
วัน เวลา ส่ง 23 มี.ค. 256315:55:21
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว4419
"เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) " เรียน 1. หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ
2. หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง
3. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู
4. นายอำเภอทุกอำเภอ
5. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
6. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
7. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู
8. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู
9. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
10. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1