:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง เลื่อนการประชุมคณะอนุกรรมารการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
วัน เวลา ส่ง 24 มี.ค. 256316:23:07
จาก สำนักงานจังหวัด(บุคคล)
ที่ นภ 0017.5/ว 4495 ลว 24 มีนาคม 63
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
2. อัยการจังหวัดหนองบัวลำภู
3. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
4. ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดหนองบัวลำภู
5. ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองบัวลำภู
6. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
7. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
8. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
9. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู
10. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
11. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
12. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
13. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
14. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
15. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
16. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
17. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
18. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
19. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู
20. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู
21. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
22. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
23. ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
24. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู
25. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
26. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู
27. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
28. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
29. นายอำเภอทุกอำเภอ
30. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
31. รองประธานคณะธรรมาภิบาลจังหวัดหนองบัวลำภู
32. ประธานคณะกรรมการจริยธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
33. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู
34. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
35. ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดหนองบัวลำภู
36. นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดหนองบัวลำภู
37. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1