:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหมู่บ้าน/ชุมชน
วัน เวลา ส่ง 25 มี.ค. 256313:54:19
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว4547
"เรื่อง การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหมู่บ้าน/ชุมชน" เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ /หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง /นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู /นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู /นายอำเภอ ทุกอำเภอ


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3  ดาวน์โหลดไฟล์ที่4