:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง หลักเกณฑ์สำหรับการให้พนักงานราชการปฏิบัติงานภายในที่พัก ในกรณีป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหา และบรรเทาผลก
วัน เวลา ส่ง 26 มี.ค. 256310:47:26
จาก สำนักงานจังหวัด(บุคคล)
ที่ นภ0017.5/ว 135 ลว 26 มี.ค. 2563
ส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1