:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง บริการข่าวตลาด
วัน เวลา ส่ง 26 มี.ค. 256313:19:59
จาก สนง.พาณิชย์จังหวัด
ที่ นภ ๐๐๑๖/ว๒๙๘
หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ / ประธานหอการค้าจังหวัด/ผอ.ศูนย์พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ผู้อำนวยการสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือธนาคารแห่งประเทศไทย/เกษตรอำเภอทุกอำเภอ/ นายอำเภอทุกอำเภอ/นายก อบต.ทุกตำบล