:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอความร่วมมือรายงานผลกระทบต่อภาคการเกษตรจากเชื้อ COVID-19 และปัญหาภัยแล้ง
วัน เวลา ส่ง 26 มี.ค. 256314:15:43
จาก สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ที่ กษ 0224.นภ/ว 114
1.เรียนเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
2.เรียนปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
3.เรียนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
4.เรียนผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู
5.เรียนประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
6.เรียนปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2