:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)
วัน เวลา ส่ง 26 มี.ค. 256315:21:17
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว 4691
1.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
2. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
3.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
4.นายอำเภอทุกอำเภอ


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1