:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางปฏิบัติราชการภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)
วัน เวลา ส่ง 30 เม.ย. 256310:20:49
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ ด่วนที่สุด ที่ นภ 0017.2/ว6535
ขอเชิญประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางปฏิบัติราชการภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)
๑. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (ทุกท่าน)
๒. รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู (ฝ่ายทหาร)
๓. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
๔. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
๕. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
๖. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
๗. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
๘. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
๙. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๐. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๑. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๒. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๓. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
๑๔. นายอำเภอทุกอำเภอ
๑๕. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๖. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู
๑๗. ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
๑๘. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
๑๙. ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
๒๐. จ่าจังหวัด
๒๑. ป้องกันจังหวัด

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1