:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ซื้อผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูปจากเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ
วัน เวลา ส่ง 30 เม.ย. 256311:21:20
จาก สนง.ประมงจังหวัด
ที่ ด่วนที่สุด นภ 6523 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563
หัวหน้าส่วนราชการตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3