:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง เรื่อง ประกาศนายกรัฐมนตรีภายใต้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
วัน เวลา ส่ง 01 พ.ค. 256309:57:14
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ ด่วนที่สุด ที่ นภ 0017.2/ว6535
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง
นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และนายอำเภอ ทุกอำเภอ


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1