:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ส่งแผนปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
วัน เวลา ส่ง 01 พ.ค. 256311:09:05
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว6491
1. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
2. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
3. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
4. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
5. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
6. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
7. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
8. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
9. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
10. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
11. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
12. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
13. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
14. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
15. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
16. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
17. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฯ
18. ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู
19. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู
20. ผู้อำนวยการโครงการชลประธานหนองบัวลำภู
21. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
22. ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14
23. ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 6
24. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
25. นายอำเภอนากลาง
26. นายอำเภอศรีบุญเรือง
27. นายอำเภอโนนสัง
28. นายอำเภอสุวรรณคูหา
29. นายอำเภอนาวัง
30. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1