:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง โครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนเพื่อส่งเสริมความร่วมมืออาเซียน-จีนของบุคลากรกระทรวงมหาดไทย ใน
วัน เวลา ส่ง 05 พ.ค. 256315:03:15
จาก สำนักงานจังหวัด(บุคคล)
ที่ นภ0017.5/ว159 ลว 5 พ.ค. 2563
ส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1