:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอส่งรายงานสรุปข้อมูลบัญชีผิดดุลและรายการข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้างในระบบ GFNIS
วัน เวลา ส่ง 05 พ.ค. 256315:43:57
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๐๓/ว ๐๔๙๘ ลว. ๑ พ.ค. ๒๕๖๓
หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกประจำจังหวัดหนองบัวลำภู (รายชื่อตามเอกสารแนบท้ายหนังสือฉบับนี้)

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1