:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563
วัน เวลา ส่ง 05 พ.ค. 256316:13:17
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๐๓/ว ๐๕๐๙ ลว. ๕ พ.ค. ๒๕๖๓
หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองบัวลำภู (ตามรายชื่อที่แนบ)

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1