:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2563
วัน เวลา ส่ง 05 พ.ค. 256316:42:33
จาก สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ นภ 0023.1/ว 6803
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด,หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด,พัฒนาการจังหวัด,เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด,โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1