:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอขอบคุณความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรการ "หนองบัวลำภู ล็อกเป้า เฝ้าระวัง โควิด - 19"
วัน เวลา ส่ง 05 พ.ค. 256316:54:46
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว6784
เรื่อง ขอขอบคุณความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรการ "หนองบัวลำภู ล็อกเป้า เฝ้าระวัง โควิด - 19" เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และนายอำเภอ ทุกอำเภอ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1