:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอใช้สถานที่และรรบประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล(Conference)
วัน เวลา ส่ง 08 พ.ค. 256314:58:54
จาก สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
ที่ นภ0019/6917
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1