:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่1/2563
วัน เวลา ส่ง 08 พ.ค. 256314:59:20
จาก สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด
ที่ นภ0001/6931
พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
ผอ.วิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู
ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู
ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1