:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมการจัดงานสาธิตส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหวาน โครงการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้เพื่อบรรเทาผลกร
วัน เวลา ส่ง 08 พ.ค. 256315:20:32
จาก สนง.เกษตรจังหวัด
ที่ ที่ นภ 0009/ว 6935
1 ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2 ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 3. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 4. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู 6. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 7. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 8. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 9. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 10. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1