:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
วัน เวลา ส่ง 08 พ.ค. 256316:41:04
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว 6933
1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
3. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
4. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
5. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
6. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
7. นายอำเภอทุกอำเภอ


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1