:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์เพื่อตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วัน เวลา ส่ง 12 พ.ค. 256313:09:17
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 6965
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1