:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แจ้งยกเลิกกิจกรรม การจัดงานวันถ่ายทอดความรู้เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)
วัน เวลา ส่ง 13 พ.ค. 256308:40:44
จาก สนง.เกษตรจังหวัด
ที่ นภ 0009/ว 928
1. เรียน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
2. เรียน ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
3. เรียน ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
4. เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
5. เรียน สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
6. เรียน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
7. เรียน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
8. เรียน ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู
9. เรียน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู
10. เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดอุดรธานี
11. เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1