:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ข้อปฏิบัติในการขนส่งสินค้าทางถนนในสถานการณ์ฉุกเฉินระหว่างช่วงเวลาห้ามบุคคลออกนอกเคหสถาน
วัน เวลา ส่ง 13 พ.ค. 256310:23:17
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว7012
1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
2. รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู (ทหาร)
3. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
4. สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
5. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
6. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
7. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
8. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
9. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู
10. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
11. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
12. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู
13. นายอำเภอทุกอำเภอ  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2