:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การจำหน่ายปลากะพงจากกลุ่มเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา
วัน เวลา ส่ง 15 พ.ค. 256311:55:22
จาก สนง.พาณิชย์จังหวัด
ที่ นภ0016/ว7176 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2