:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การแต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ.จังหวัดหนองบัวลำภู ทดแทนตำแหน่งว่าง
วัน เวลา ส่ง 15 พ.ค. 256316:29:51
จาก สำนักงานจังหวัด(บุคคล)
ที่ นภ 0017.5/ว 5518 ลว. 15 พ.ค. 2563
หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคทุกส่วนราชการ และนายอำเภอทุกอำเภอ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1