:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ 2563
วัน เวลา ส่ง 18 พ.ค. 256310:15:44
จาก ศอ.ปส.จ.หนองบัวลำภู
ที่ ที่ นภ.0018.4(ศอ.ปส.จ.นภ.)7275
1.สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
2.ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู
3.สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
4.สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
5.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
6.สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
7.สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู
8.สำนักงานโยธาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
9.องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1