:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จังหวัดหนองบัวลำภู
วัน เวลา ส่ง 18 พ.ค. 256314:04:11
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ0017.2/ว7262
"มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จังหวัดหนองบัวลำภู" หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ /หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง/ นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู /นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู /นายอำเภอทุกอำเภอ /ประธานหอการค้าหนองบัวลำภู/ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู/ผจก.ธนาคารออมสิน/ผจก.ธนาคารกรุงไทย จำกัด/ผจก.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทุกสาขา

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1