:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอส่งรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓
วัน เวลา ส่ง 18 พ.ค. 256315:33:25
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๐๓/ว ๐๕๑๗ ลว. ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๓
ส่วนราชการ และหน่วยงานเอกชน (รายชื่อตามรายละเอียดแนบท้าย)

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2