:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ข่าวตลาด
วัน เวลา ส่ง 19 พ.ค. 256313:13:46
จาก สนง.พาณิชย์จังหวัด
ที่ นภ ๐๐๑๖/ว๕๐๕
หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ / ประธานหอการค้าจังหวัด/ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ผู้อำนวยการสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือธนาคารแห่งประเทศไทย/เกษตรอำเภอทุกอำเภอ/ นายอำเภอทุกอำเภอ/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกตำบล

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1