:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอให้แจ้งรายชื่อคณะทำงานกิจกรรม ทำความสะอาดศูนย์ราชการสะอาด ปราศจากเชื้อโรค ชั้น1
วัน เวลา ส่ง 19 พ.ค. 256315:24:02
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๐๓/ว ๐๕๓๑ ลว. ๑๙ พ.ค.๒๕๖๓
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ
,สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู,สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู (ฝ่ายพิธีการ),สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.),สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู,ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู,ธนาคารกรุงไทย(สาขาศูนย์ราชการ)


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1