:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านคมนาคมและการขนส่งทั่วราชอาณาจักร ที่ 3/2563
วัน เวลา ส่ง 19 พ.ค. 256316:06:57
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ 0017.2/ว 7375 ลว. 22 ม.ค. 63
1. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
2. รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู (ท)
3. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
4. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
5. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
6. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
7. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู
8. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
9. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
10. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู
11. ประธานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
12. นายอำเภอทุกอำเภอ
13. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
14. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1